สำหรับผู้ดูแลระบบของโรงเรียน (Admin School)
  • 1 โรงเรียนสมัครได้ 1 คนเท่านั้น
  • รออนุมัติ 3 วันทำการหลังจากยื่นเอกสารผ่านระบบ
  • กรณีเปลี่ยนผู้ดูและระบบของโรงเรียน (Admin School) ให้ถอดถอนคนเดิมก่อนแล้วสมัครใหม่
  • เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร
  •     - 1.คำสั่งแต่งตั้ง
  •     - 2.เอกสารใบจัดตั้งโรงเรียนหรือใบโอนกิจการหรือใบขอเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต/ผู้ลงนามแทน
สำหรับผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด (Admin Province)
  • 1 จังหวัดสมัครได้ไม่เกิน 3 ท่าน
  • รออนุมัติ 3 วันทำการหลังจากยื่นเอกสารผ่านระบบ
สำหรับศึกษานิเทศก์ (เฉพาะศึกษาธิการจังหวัดที่มีตำแหน่งศึกษานิเทศก์)
  • รออนุมัติ 3 วันทำการหลังจากยื่นเอกสารผ่านระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ สช.ส่วนกลาง
นำเอกสารแบบฟอร์มมายื่นที่กลุ่มสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน