ระบบ Single Sign-On สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

          เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 14 (3) ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน มาตรา 14 (5) ดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน และมาตรา 14 (6) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจน ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน และตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ (4) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอออกนโยบายไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คำนิยามที่สำคัญ
          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขประจำตัวบุคคลหมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรสาร เพศ ที่อยู่ วัน เดือนปีเกิด สถานภาพ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บิดา มารดา หมู่โลหิต การเสียภาษี ประวัติการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
          “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่ กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวมรวมข้อมูลนั้นเอง
          “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่มาใช้บริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นส่วนราชการด้วย
          “ข้อมูลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
ข้อ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ข้อมูลอ่อนไหว”เท่าที่จำเป็นตามสมควรในระบบสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่าที่ระบุข้างต้นตามภารกิจงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากข้อมูลที่เจ้าของข้อมูล หรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูล ให้ไว้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามมาตรฐานข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่
                    1. ข้อมูลรายสถานศึกษา เช่น ที่อยู่ เว็บไซต์สถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา/หน่วยงาน ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชื่อ-สกุลผู้บริหาร ตำแหน่งพิกัดทาง Latitude และ Longitude การใช้ไฟฟ้า ประเภทอินเทอร์เน็ต จำนวนห้องเรียน การใช้สื่อการเรียนการสอน จำนวนห้องน้ำสำหรับ นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง ปีที่ได้รับรางวัล ช่องทางการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย ข้อมูลหลักสูตร เป็นต้น
                    2. ข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง เช่น รูปถ่าย หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ ที่อยู่ จัดส่งเอกสาร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
                    3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลบุคลากรอื่น เช่น หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปี เกิด เพศ ที่อยู่ ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับการศึกษาที่สอน กลุ่มวิชาที่สอน วุฒิทางครู ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
                    4. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา ข้อมูลบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประวัติการเข้า/ลาออก/สำเร็จการศึกษา และการขาดเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งรวมถึง รายงานที่เกี่ยวกับผลการเรียนและ ความต้องการต่างๆทางการศึกษา ข้อมูลความประพฤตินักเรียน ข้อมูลการเข้าศึกษา ข้อมูลผลการเรียน เป็นต้น
                    5. ข้อมูลการเข้าใช้งาน ประวัติการเชื่อมโยง และข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานสำหรับ การตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ แอปพลิเคชั่น และระบบอื่น ๆ
          2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (อาทิ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลความด้อยโอกาส เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 2.1 และ 2.2 หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          3.1 เพื่อใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษา
          3.2 เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค ในการเข้าถึงข้อมูลและการบริหารการศึกษา
          3.3 เพื่อบูรณาการข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงานและสถานศึกษาเข้าด้วยกันให้เป็นระบบ
          3.4. เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน
          3.5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและการจัดการทะเบียนนักเรียน รวมถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับนักเรียนแต่ละคน และการเปิดเผยผลการเรียน
          3.6. เพื่อให้ผู้สอนสามารถเห็นภาพรวม และติดตามพัฒนาการของนักเรียน รวมไปถึงการบันทึกพัฒนาการ ดังกล่าว
          3.7. เพื่อการยืนยันตัวตนนักเรียน คุณสมบัติของนักเรียน ประวัติการศึกษาในโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และข้อมูลอื่นใดที่นักเรียนได้ให้ไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          3.8. เพื่อการระบุและตรวจสอบประวัติการศึกษาในสถานการศึกษาต่างๆทั้งในปัจจุบันและในอดีต (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
4. การให้บริการ
          4.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่ออำนวยความสะดวกเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
          4.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการบางชั่วขณะหรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภายนอก
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยงานภายนอก” ที่มีการขอใช้ข้อมูล ในเงื่อนไขดังนี้
          5.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
          5.2 เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
          5.3 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานภายนอก จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม การแฝงข้อมูล เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลไม่อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลกำหนด
6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดเก็บรวบรวม และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวที่เชื่อมโยงกันนั้น เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ประกาศไว้ ดังนี้
          6.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้อง ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          6.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          6.3 มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการ เพื่อป้องกันการ โจรกรรมข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช่น Network Firewall การเก็บประวัติผู้ใช้งาน เป็นต้น
7. ข้อตกลง
          7.1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะให้บริการแก่ผู้บริการภายใต้ข้อตกลงและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
          7.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อตกลง ได้โดยการเข้าใช้งานผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          7.3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบสารสนเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
          7.4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
          7.5 หากผู้ใช้บริการเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง เป็นต้น ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตามข้อตกลงฉบับนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นหากจำเป็น หรือกำหนดฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้
          7.6 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากการเก็บรวบข้อมูล ซึ่งหน่วยงานปลายทางที่รับข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
          7.7 การเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของระบบสารสนเทศนั้นๆ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนระบบสารสนเทศอื่นที่เชื่อมโยงมายังระบบสารสนเทศของสำนักงานหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าระบบสารสนเทศดังกล่าว
          7.8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ให้อนุญาตแก่ระบบสารสนเทศ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือผู้ให้อนุญาตใช้ข้อมูลแก่ระบบสารสนเทศเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
          7.9 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8. การยอมรับข้อตกลง
          8.1 ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อตกลง มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้
          8.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อตกลงได้โดย
                    (1) กดยินยอมข้อตกลง เพื่อรับทราบและยอมรับ
                    (2) เข้าใช้บริการระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อตกลงโดยปริยายนับจากเวลาที่เริ่มใช้บริการ เป็นต้นไป
          8.3 ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อตกลงไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
จัดทำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565