ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก

แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

   โทร. 02 282 1000 ต่อ 330

   อีเมล : admin@opec.go.th